انتصاب دکتر سید حمیدرضا اسلامی به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انتصاب دکتر سید حمیدرضا اسلامی به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انتصاب دکتر سید حمیدرضا اسلامی به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 دکتر محمد حسین بحرینی طی حکمی دکتر سید حمید رضا اسلامی را به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب کرد.