اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

1-  ارتقای جایگاه و منزلت طب عمومی 

2-  اشتغال پایدار و امنیت شغلی 

3-  ایجاد قرارداد کاری تیپ بین پزشکان و موسسات و اصلاح نظام حقوق و دستمزد و بیمه پزشکان 

4-  اقدامات رفاهی موثر و تاسیس شرکت های اقتصادی با مشارکت پزشکان 

5-  ارتقای دانش علمی و فنی پزشکان عمومی 

6- مشارکت حداکثری پزشکان عمومی در انجمن و استفاده از پتانسیل های اعضا