اولین نشست کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته برگزار شد

اولین نشست کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته برگزار شد

اولین نشست کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته برگزار شد


بر اساس ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۷۶ مجلس شورای اسلامی، وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد .

 در اولین نشست کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، ضمن ارائه مستندات کمیسیون علمی و تنظیم تقویم تشکیل جلسات کمیسیون ملی، آیین نامه داخلی شورای معین این کمیسیون به تصویب رسید و اولویت بندی موضوعات قابل ارائه به دبیرخانه کمیسیون ملی بررسی شد.

همچنین پیش از این و در اردیبهشت ماه امسال، شیوه نامه اجرایی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته توسط وزیر بهداشت تصویب و ابلاغ شد.

 بر اساس تصویب کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته موضوعاتی مانند مصادیق آموزشی و مهارتی، مصادیق اخلاقی و رفتاری ارائه دهندگان خدمت، سطح بندی خدمات بر اساس میزان تخصصی بودن، بررسی مصادیق سلامت جسم و روان ارائه دهندگان خدمت و موارد ارجاعی در شورای معین یا دبیرخانه این کمیسیون مطرح خواهد شد.