اولین کارگاه هم اندیشی و توانمند سازی اخلاق پزشکی برگزار می شود.

اولین کارگاه هم اندیشی و توانمند سازی اخلاق پزشکی برگزار می شود.

اولین کارگاه هم اندیشی و توانمند سازی اخلاق پزشکی برگزار می شود.
 در راستای اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مصوب کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی شورای عالی و براساس هماهنگی های صورت گرفته با سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی، اولین کارگاه هم اندیشی و توانمند سازی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی با محوریت راهنمای اخلاق حرفه ای ویژه اعضاء شورای هماهنگی، اعضاء کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی، روسای دادسراها، هیات های انتظامی بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در روز شنبه 1398/8/25در سازمان نظام پزشکی شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این کارگاه یک روزه مصطفی معین ریاست شورای عالی نظام پزشکی و سه نفر از اساتید اخلاق پزشکی دانشگاههای تهران مشارکت و همراهی خواهند داشت.