تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن

انجمن صنفی پزشکان عمومی شهرستان مشهد

با همت هیئت موسس :

1- دکتر سعید اردکانیان  

2- دکتر محمد عابدی 

3- دکتر علیرضا مشایخ

با مجوز اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ، در بهار سال 1398 تاسیس گردید.

در اولین مجمع (مجمع موسس) ، با حضور نماینده گان اداره کار و سازمان نظام پزشکی  ، و در مکان تالار سازمان نظام پزشکی ، ضمن تایید اساسنامه اولیه  و تعیین حق عضویت ، انتخابات هیئت مدیره برگزار و به  ترتیب ارا  افراد زیر بعنوان اعضای اولین دوره هیئت مدیره و بازرس انجمن انتخاب گردیدند:

1- دکتر سعید اردکانیان

2- دکتر حسین صدری زاده

3- دکتر محمد عابدی

4- دکتر محمدرضا واحدی جو

5- دکتر علی اکبر رئوف

6- دکتر علیرضا مشایخ

7- دکتر محمد مهدی رضامند پارسایی

8- دکتر فرهاد یاوری (علی البدل اول)

9- دکتر ناصر شاهین فر (علی البدل دوم)

1- دکتر محمود رضا آزاد (بازرس)

2- دکتر علی بازاری (علی البدل بازرس)

و سپس دفتر انجمن در مکان سازمان نظام پزشکی مشهد تاسیس و همچنین بعنوان یک عضو ، در مجمع انجمن های سازمان نظام پزشکی مشهد وارد گردید.