ثبت نام بیمه تکمیلی نیمه دوم سال 1398 ویژه جامعه پزشکی و خانواده آغاز شد

ثبت نام بیمه تکمیلی نیمه دوم سال 1398 ویژه جامعه پزشکی و خانواده آغاز شد

ثبت نام بیمه تکمیلی نیمه دوم سال 1398 ویژه جامعه پزشکی و خانواده آغاز شد

ثبت نام بیمه تکمیلی نیمه دوم سال 1398 ویژه جامعه پزشکی و خانواده از طریق سایت صندوق تعاون به آدرس www.irimcs.ir آغاز شد.

كانال سازمان #نظام_پزشكي
@IRIMCCHANNEL