جلسه معارفه انجمن صنفی پزشکان عمومی با انجمن درمانگاه داران مشهد

جلسه معارفه انجمن صنفی پزشکان عمومی با انجمن درمانگاه داران مشهد

جلسه معارفه انجمن صنفی پزشکان عمومی با انجمن درمانگاه داران مشهد

جلسه با حضور دکتر اردکانیان ، دکتر واحدی جو ، دکتر صدری زاده ،دکتر عابدی ، خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی پزشکان عمومی و دکتر علیزاده ، دکتر برجی ،دکتر شفیع خراسانی از انجمن درمانگاه داران در ظهر پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در سالن جلسات سازمان نظام پزشکی برگزار گردید که خلاصه مهم ترین نکات مذاکرات به شرح زیر می باشد.

ابتدا علت تشکیل انجمن صنفی پزشکان عمومی و سپس اهداف آن توسط دکتر اردکانیان بیان گردیده و سپس 3 طرح زیر را برای شروع همکاری ها مطرح کردند:
 1- ایده همگرایی کلیه انجمن های مربوط به پزشکان عمومی ( از قبیل انجن صنفی ، انجمن علمی ، انجمن درمانگاه داران ، انجمن درمان اعتیاد ، انجمن طب سنتی و... ) در یک کانون یا مجمع انجمن ها و تشکیل جلسات منظم آن و انتقال تصمیم گیریهای کلی به آن کانون و حتی مراجعه و طرح مطالبات از ادارات و سازمان ها به صورت متحد و با هم.
2- استفاده درمانگاه ها از انجمن صنفی برای تکمیل کادر پزشکی خود و یا تکمیل جای خالی بوجود آمده.
3- توافق بین انجمن ها برای تهیه یک قرار داد تیپ ، ابتدا بین پزشکان و درمانگاهها و سپس گستر آن به کلیه موسسات پزشکی و بیمارستان ها ، در حالیکه منافع طرفین لحاظ شده باشد.
دکتر علیزاده نیز ضمن بیان این نکته که مهمترین مشکل پزشکان عمومی و حتی کلیه  پزشکان عدم اتحاد و انسجام و به دنبال آن کافی نبودن قدر ت و نفوذ انجمن ها است. موافقت اولیه خود را با طرح های فوق اعلام و مجمع انجمن ها را مانند اتاق فکری برای تصمیمات مهم توصیف نمودند.


سپس سایر اعضای هیئت مدیره دو انجمن به ذکر نکات زیر پرداختند.


  • کم بودن حدود و اختیارات و نفوذ انجمن ها حتی در اعضای خود 
  • مشکل تفرقه در نرخ دریافتی خدمات پزشکی در بین همکاران
  • لزوم حفظ انسجام ، قابل استفاده از تعداد زیاد از همکاران پزشک عمومی  شاغل در درمانگاه ها 
  • افزایش اختیارات و توانایی ها با قدرت گرفتن انجمن ها 
  • استفاده از نظام پزشکی به عنوان بالاترین تشکل قانونی برای طرح و پیگیری مطالبات 
  • پیشنهاد تشکیل مجمع انجمن های  پزشکان عمومی ( ذکر شده در پیشنهاد انجمن صنفی ) با چند نماینده از هر انجمن از قبیل رئیس و دبیر  و ....