جلسه معارفه با انجمن داروسازان

جلسه معارفه با انجمن داروسازان

جلسه معارفه با انجمن داروسازان

جلسه با حضور دکتر اردکانیان، دکتر واحدی جو، دکتر عابدی، دکتر صدری زاده و خانم دکتر باقرنژاد صبح شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ در دفتر انجمن داروسازان برگزار گردید.

ابتدا اعضای انجمن صنفی پزشکان عمومی به معرفی خود و اهداف انجمن پرداختند و سپس از آقای دکتر افخمی درخواست شد که با توجه به موفقیت بیشتر انجمن دروسازان در بین سایر انجمن ها ، نکات کلیدی از تجربیات خود را که باعث کارا بودن و رشد انجمن می باشد ، جهت الگو برداری تشریح نمایند.

 

مهمترین نکات های صحبت های ایشان به شرح زیر بود :

- وقت گذاشتن کامل همه اعضای هیئت مدیره ، خصوصا در ابتدای راه

- تقسیم کارها در بین اعضای هیئت مدیره

- انتشار اخبار کلیه جلسات و فعالیت های انجمن به صورت واضح در بین اعضا و پزشکان عمومی

- هماهنگی مانل کلیه اعضای هیئت مدیره در گفتار و عملکرد ، در خارج از جلسات هیئت مدیره

- خودداری کلیه اعضای هیئت مدیره از ورود به بحث های مکرر و عام ، در فضای مجازی و حقیقی و پاسخ دهی کتبی و مختصر و مفید به شخص سوال کننده ، در صورت طرح مستقیم سوال از هیئت مدیره انجمن

- جلسات متعدد در طول سال و به دلایل مختلف با اعضای انجمن و ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت

- همگرایی با سایر گروه ها یا انجمن های مربوط به پزشکان عمومی و ساخت یک سیستم متحد یک پارچه

- تعامل و جلسات متعدد با روسای دانشگاه به عنوان مرجع حاکمیتی و ورود تجریجی به کمیسیونها و هیئت های تصمیم گیری و نهایتا کسب اختیارات پس از برقراری حس اعتماد دو طرفه

- جلسات متعدد با سایر نهادهای دولتی و استانی از قبیل شهرداری ، فرمانداری ، استانداری ، دادگستری ، ... و ایجاد ارتباط با آن ها

- پرهیز از سیاسی کاری و سیاسی شدن انجمن