جلسه معارفه با طب سنتی

جلسه معارفه با طب سنتی

جلسه معارفه با طب سنتی

جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر صدری زاده از انجمن صنفی و دکتر اسکندری و دکتر جوادی و خانم دکتر ناقدی از انجمن طب سنتی صبح دوشنبه در سازمان نظام پزشکی برگزار گردید.
ابتدا انجمن صنفی پزشکان عمومی و اهداف و ترکیب هیئت مدیره آن توسط دکتر اردکانیان معرفی گردیدو سپس پیشنهاد تشکیل مجمع انجمن های پزشکان عمومی هم توسط ایشان مطرح شد.
سپس انجمن طب سنتی هم ضمن معرفی خود ، تعداد اعضای خود را حدود 150 نفر اعلام و متذکر شدند که هم انجمن علمی طب سنتی موجود است و هم انجمن صنفی طب سنتی که زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور است. و موافقت خود را برا تشکیل مجمع انجمن ها ابراز کردند.
از مباحث مطرح شده لزوم اتحاد پزشکان ، استفاده از پتانسیل های موجود ، لزوم نگاه به اهداف فردی جهت قبول مسئولیت ، لزوم ارائه کارهای علمی توسط انجمن ها بود.