دستور لغو مصوبات شورای شهر در اخذ عوارض کسب و پیشه از مطب ها