راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون

راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون

راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون

نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور به روسای محترم کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

 ابلاغ نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

فایل  pdf راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون : راهنمای+تزریق+خون