سومین جلسه مجمع انجمن های پزشکان عمومی(گفت وگو درمورد طرح افزایش پذیرش سهمیه پزشکی درکنکور و گفت و گو درمورد موضوع کارتخوان )

سومین جلسه مجمع انجمن های پزشکان عمومی(گفت وگو درمورد طرح افزایش پذیرش سهمیه پزشکی درکنکور و گفت و گو درمورد موضوع کارتخوان )

 سومین جلسه مجمع انجمن های پزشکان عمومی(گفت وگو درمورد طرح  افزایش پذیرش سهمیه  پزشکی درکنکور و گفت و گو درمورد موضوع کارتخوان )