شرکت در جلسه دعوتی طب سنتی

شرکت در جلسه دعوتی طب سنتی

شرکت در جلسه دعوتی طب سنتی

پیرو دعوت انجمن طب سوزنی و ابلاغ رئیس محترم هیئت مدیره، اینجانب در جلسخ فوق شرکت نمودم.

دستورجلسه : بررسی وهمفکری برای تعیین تعرفه برای پزشکان سنتی که در درمانگاه ها فعالیت می کنند.

در ابتدا گزارشی از وضعیت همکاران طب سنتی توسط یکی از اعضای انجمن طب سنتی ارائه شد و سپس طی جلسه بارش افکار همه حاضرین دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص جلسه بیان نمودند.

اینجانب محمدرضا واحدی جو به نمایندگی از انجمن در شرف تاسیس صنفی پزشکان عمومی مشهد ضمن ابراز خرسندی از بین انجمن های متعلق به پزشکان عمومی آمادگی انجمن را برای هر گونه کمکی اعلام نموده و در خصوص تدوین شیوه نامه نظام پرداخت حقوق و کارانه پزشکان مواردی را به عنوان همفکری بیان نمودم که مورد استقبال حاضرین جلسه قرار گرفت.

در نهایت جلسه پس از دو ساعت خاتمه ومصوبه خاصی نیز نداشت. ضمنا هیچگونه صورت جلسه مکتوبی هم در آن روز وجود نداشت و امضایی از طرف من در اوراق انجمن طب سنتی زده نشده است.

با تشکر

دکتر محمد رضا واحدی جو