ضوابط و مقررات تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی

ضوابط و مقررات تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی

ضوابط و مقررات تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی
* پیام اطلاع رسانی ضوابط و مقررات تبلیغاتی اعضای سازمان نظام پزشکی *
 
  •  آیا می دانید مشخصات سرنسخه  بر اساس قانون چگونه باید باشد؟ 
 
  • اندازه سرنسخه براي مؤسسات، مطبها و دفاتر کار موضوع اين آيين نامه حداقل 10×15 cm و حداکثر 30×20 (معادل کاغذ A4 ) مي باشد.
 
  • محتواي سرنسخه ( بصورت چاپي يا   دستنويس) در موردمطبها و   دفاتر منحصرا شامل موارد زير است :
* نام و نام خانوادگي همراه با پيشوند دکتر در موارد داراي مدرک دکترا( الزامي)
 شماره نظام پزشکي عضويت (الزامي )
* عناوين مندرج در پروانه مطب (الزامی)
* نشاني و تلفن (الزامي)
* دورنگار و Email و پايگاه اطلاع رساني  Web (اختياري)
* ساعات پذيرش بيماران (اختياري)
* عناوين علمي دانشگاهي (اختياري)
* مندرجات فوق به زبان انگليسي (اختياري)
 
  • محتواي سرنسخه مؤسسات پزشکي و وابسته پزشکي بصورت چاپي يا دستنويس منحصراً شامل موارد زير است :
نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسيس (الزامي)
*  شماره پروانه و تاريخ تأسيس (الزامي)
* نام و نشانه نهادي که مؤسسه به آن تعلق و وابستگي دارد.  حسب مورد (الزامي)
 خدمات و بخش هاي تخصصي  مطابق پروانه تأسيس (الزامي)
* نشانه مؤسسه در صورتي که نشانه ثبت رسمي شده باشد (اختياري)
* تلفن و نشاني ( الزامي)
* دورنگار و Email و پايگاه اينترنتي  web   (اختياري)
* مندرجات فوق به زبان انگليسي ( اختياری)
 
 
  • تبصره: اعضايي كه به هر دليل فاقد محل خاص اعم از مطب يا دفتر كار جهت اشتغال میباشند با كسب مجوز از سازمان نظام پزشكي محل از درج آدرس در سرنسخه معاف ميباشند.
 
* واحد نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی مشهد *