مجازاتهایی برای محتوای مبتذل و مستهجن در تبلیغات پزشکی

مجازاتهایی برای محتوای مبتذل و مستهجن در تبلیغات پزشکی

مجازاتهایی برای محتوای مبتذل و مستهجن در تبلیغات پزشکی

 #نظام_پزشکی مجازاتهایی را مرتبط با محتوای #مبتذل و #مستهجن در تبلیغات پزشکی، به آیین‌نامه انتظامی اضافه نمود.