هیئت مدیره

هیئت مدیره

هیئت مدیره

1- دکتر سعید اردکانیان – رئیس

2- دکتر محمد عابدی – نایب رئیس

3- دکتر محمدرضا واحدی جو – خزانه دار

4- دکتر علیرضا مشایخ – عضو هیئت مدیره

5- دکتر علی اکبر رئوف - عضو هیئت مدیره

6- دکتر حسین صدری زاده - عضو هیئت مدیره

7- دکتر محمد مهدی پارسایی - عضو هیئت مدیره

دبیر انجمن : خانم دکتر مریم باقر نژاد

بازرس انجمن : دکتر محمودرضا آزاد