کنفرانس ادواری نحوه مواجهه و مدیریت شکایات شایع با الگوی طب سنتی

کنفرانس ادواری نحوه مواجهه و مدیریت شکایات شایع با الگوی طب سنتی

کنفرانس ادواری نحوه مواجهه و مدیریت شکایات شایع با الگوی طب سنتی

کنفرانس ادواری
نحوه مواجهه و مدیریت شکایات شایع با الگوی طب سنتی
با تشکر از حضور گرم شما در برنامه های آموزشی قبل
چهارمین برنامه در تاریخ۹۸/۸/۱۵
با موضوع نفخ با شناسه ی ۱۴۵۶۰۲ برگزار خواهد شد

 سالن همایش سازمان نظام پزشکی مشهد