گزارش کار بهار ۱۳۹۸

گزارش کار بهار ۱۳۹۸

گزارش کار بهار ۱۳۹۸

 

شماره شرح تاریخ
۱

جلسه معارفه انجمن با سازمان تامین اجتماعی - جناب دکتر داستانی

۱۳۹۸-۰۲-۲۸
۲

شرکت نماینده انجمن (دکتر واحدی جو) در جلسه طب سنتی

۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۳ جلسه معارفه با دکتر افخمی از هیئت مدیره انجمن داروسازان ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
۴ جلسه معارفه با دکتر خلیل زاده اسناد پزشکی تامین اجتماعی  ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
۵  تحویل گرفتن اتاق انجمن از سازمان نظام پزشکی  ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
۶  قرارداد پسماند ۱  ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۷  جلسه هماهنگی با انجمن علمی پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۸  جلسه معارفه با انجمن درمانگاه داران خصوصی  ۱۳۹۸-۰۳-۲۳
۹  جلسه با گروه یاران انجمن   ۱۳۹۸-۰۳-۲۸