گزارش کار تابستان ۱۳۹۸

گزارش کار تابستان ۱۳۹۸

گزارش کار تابستان ۱۳۹۸
شماره شرح تاریخ
۱ جلسه معارفه با انجمن درمانگران اعتیاد ۱۳۹۸-۰۴-۰۳
۲  جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان  ۱۳۹۸-۰۴-۰۴
۳  جلسه معارفه با انجمن طب سنتی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۰
۴ جلسه دوم دوره ای با دکتر خلیل زاده تامین اجتماعی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۶
۵  شروع به کار منشی و دفتر انجمن  ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
۶ جلسه معارفه با انجمن همیوپاتی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
۷  شرکت در جلسه انجمن های عمومی با مسئولین بیمه سلامت در سازمان  ۱۳۹۸-۰۴-۳۰
۸  شرکت در جلسه سازمان با نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس  ۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۹  برگزاری جلسه اول مجمع انجمن های پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۵-۰۹
۱۰

نامه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر لاریجانی ( اعتراض به افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی )

 ۱۳۹۸-۰۵-۰۹
۱۱

نامه به ریاست سازمان نظام پزشکی مشهد دکتربیرجندی نژاد ( تبدیل کارتخوان مطب به سامانه فروشگاهی )

۱۳۹۸-۰۷-۱۴
۱۲  شرکت در مجمع عمومی درمانگران اعتیاد  ۱۳۹۸-۰۵-۱۷
 ۱۳  شرکت در جلسه دوم مجمع انجمن های پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
۱۴ شرکت در جلسه سوم مجمع انجمن های پزشکان عمومی(گفت وگو درمورد طرح  افزایش پذیرش سهمیه  پزشکی درکنکور و گفت و گو درمورد موضوع کارتخوان)  ۱۳۹۸-۰۶-۰۲
۱۵ احداث غرفه انجمن در جشن اولین سالگرد کلوپ پزشکان ۱۳۹۸-۰۶-۰۸
۱۶ شرکت در جلسه چهارم مجمع انجمن های پزشکان عمومی( تبیین راهکار اجرایی موضوع کارتخوان و مالیات بر اساس عدالت مالیاتی و شفاف سازی و رفع ایرادات) ۱۳۹۸-۰۶-۱۰
۱۷ جلسه معارفه و طرح راهکارهای همکاری با معاونت بهداشتی ۱۳۹۸-۰۶-۱۷