گزارش کار تابستان ۱۳۹۸

گزارش کار تابستان ۱۳۹۸

گزارش کار تابستان ۱۳۹۸
شماره شرح تاریخ
۱ جلسه معارفه با انجمن درمانگران اعتیاد ۱۳۹۸-۰۴-۰۳
۲  جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان  ۱۳۹۸-۰۴-۰۴
۳  جلسه معارفه با انجمن طب سنتی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۰
۴ جلسه دوم دوره ای با دکتر خلیل زاده تامین اجتماعی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۶
۵  شروع به کار منشی و دفتر انجمن  ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
۶ جلسه معارفه با انجمن همیوپاتی  ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
۷  شرکت در جلسه انجمن های عمومی با مسئولین بیمه سلامت در سازمان  ۱۳۹۸-۰۴-۳۰
۸  شرکت در جلسه سازمان با نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس  ۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۹  برگزاری جلسه اول مجمع انجمن های پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۵-۰۹
۱۰  شرکت در مجمع عمومی درمانگران اعتیاد  ۱۳۹۸-۰۵-۱۷
 ۱۱  شرکت در جلسه دوم مجمع انجمن های پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
 ۱۲  شرکت در جلسه سوم مجمع انجمن های پزشکان عمومی  ۱۳۹۸-۰۶-۰۲
۱۳ احداث غرفه انجمن در جشن اولین سالگرد کلوپ پزشکان ۱۳۹۸-۰۶-۰۸
۱۴ شرکت در جلسه چهارم مجمع انجمن های پزشکان عمومی ۱۳۹۸-۰۶-۱۰
۱۵ جلسه معارفه و طرح راهکارهای همکاری با معاونت بهداشتی ۱۳۹۸-۰۶-۱۷