گزارش کار پاییز 1398

گزارش کار پاییز 1398

گزارش کار پاییز 1398
شماره شرح تاریخ
۱ دومین جلسه معارفه و طرح راهکارهای همکاری با معاونت بهداشتی ۱۳۹۸-۰۷-۱۴
۲  شرکت در جلسه پنجم مجمع انجمن های پزشکان عمومی(بحث پیرامون قرارداد بین پزشکان و موسسات پزشکی)  ۱۳۹۸-۰۷-۱۶
۳    
۴    
۵    
۶    
۷    
۸    
۹    
۱۰    
 ۱۱    
 ۱۲    
۱۳    
۱۴    
۱۵