مشخصات محمد مهدی رضامند پارسائی

محمد مهدی  رضامند پارسائی

محمد مهدی رضامند پارسائی

داخلی و دیابت

نظرات ودیدگاه ها

پیگیری مطالبات صنفی پزشکان عمومی و رسیدگی و رسیدن به جایگاه واقعی پزشکان و کمک کردن به اتحاد و همدلی هرچه بیشتر.و خروج از روز مرگی و بی انگیزگی قشر پزشکان


سوابق آموزشی و پژوهشی

سوابق علمی و مقالات

سوابق شغلی و اجرایی

در زمان دانشجویی عضویت در جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،و سپس دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بین سالهای 76 تا هشتاد ،عضویت در شورای سیزده نفره ی شورای نگهبان مشهد،عضویت در جبهه ی پیروان خط امام و رهبری خراسان بعد از فارغ التحصیلی: مطب داشته ام و در استان سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره شرکت اقتصادی احرار کویراستان سیستان و بلوچستان ، و سپس به مدت دوسال رئیس هیئت مدیره شرکت احرار کویر استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر در فیلد اعتیاد در مشهد مشغول بکار بوده و مسوول فنی کلینیک ترک اعتیاد هستم

افتخارات