مشخصات سعید اردکانیان

سعید اردکانیان

سعید اردکانیان

پوست و زیبایی

نظرات ودیدگاه ها

اتحاد صنفی ، پرهیز از سیاسی کاری ، تقویت جایگاه پزشک عمومی بعنوان خط اول درمان ، اعتقاد به تقویت بخش خصوصی در پزشکی ، معتقد به سیستم ارجاع و نه طرح تحول ،اعتقاد به لزوم مشاوره مسئولین از هر صنف برای تصمیمات مربوط به آن صنف


سوابق آموزشی و پژوهشی

سوابق علمی و مقالات

سوابق شغلی و اجرایی

1- مطب خصوصی 2- مسئول فنی درمانگاه 14 معصوم 2- مدیر داخلی بیمارستان آریا 4- موسس کلوپ مجازی پزشکان مشهد 5- موسس انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد 6- ریاست انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد 7- عضو کمیسیون پزشک خانواده سازمان نظام پزشکی مشهد 8- عضو کمیسیون رفاهی سازمان نظام پزشکی مشهد 9- عضو هسته اولیه اتاق فکر سازمان نظام پزشکی مشهد

افتخارات