مشخصات حسین صدری زاده

حسین  صدری زاده

حسین صدری زاده

داخلی و دیابت

نظرات ودیدگاه ها


سوابق آموزشی و پژوهشی

سوابق علمی و مقالات

سوابق شغلی و اجرایی

1- موسس ، مسئول فنی و مدیر عامل درمانگاه شبانه روزی حکیم طوس 2- مطب خصوصی

افتخارات