سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی دکتر فریبرز ثمینی را به عنوان سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشک مشهد منصوب کرد .
رئیس پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز اجرای نظام ارجاع در خدمات سلامت و پیاده سازی نسخه الکترونیک پزشکان در ...
با خبر شدیم که طی چند روز گذشته جمعی از نمایندگان محترم با ارائه طرحی دوفوریتی !! خواستار دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی در کنکور آیند...
بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان نظام پزشکی پنجاه درصد پزشکان عمومی به کارهای دیگری بجز طبابت اشتغال دارند .یعنی از 80 هزار پزشک عمومی 40 هزار ...
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر صدری زاده از انجمن صنفی و دکتر اسکندری و دکتر جوادی و خانم دکتر ناقدی از انجمن طب سنتی صبح دوشنبه در سازمان نظام پز...
جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان که با حضور دکتر اردکانیان ، دکتر پارسای و خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی و دکتر وجدان و مسئول رواب...
جلسه معارفه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان عمومی با ریاست سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر داستانی که جلسه با حضور دکتر اردکانیان ، دکتر واحدی جو ، ...
پیرو دعوت انجمن طب سوزنی و ابلاغ رئیس محترم هیئت مدیره، اینجانب در جلسخ فوق شرکت نمودم. دستورجلسه : بررسی وهمفکری برای تعیین تعرفه برای پزشکان سنتی ک...
جلسه معارفه با جناب دکتر افخمی در انجمن داروسازان که جلسه با حضور دکتر اردکانیان، دکتر واحدی جو، دکتر عابدی، دکتر صدری زاده و خانم دکتر باقرنژاد صبح ش...
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و خانم دکتر باقرنژاد ظهر سه شنبه در درفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی برگزار گردید.ابتدا انجمن صنفی پزشکان عمومی و اهداف آن ...
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر رئوف و دکتر واحدی جو و دکتر صدری زاده و خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی و دکتر جباری و دکتر ثابق و دکتر احراری و د...
جلسه با حضور دکتر اردکانیان ، واحدی جو ، صدری زاده ،دکتر عابدی ، خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی پزشکان عمومی و دکتر علیزاده ، دکتر برجی ، دکتر شفیع ...
جلسه در ظهر سه شنبه در کلینیک دکتر ریئوف برگزار گردید ، ابتدا دکتر اردکانیان ضمن خوش آمد گویی گزارشی از کارهای انجام شده انجمن تا کنون را ارائه کردند ...
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر عابدی و دکتر رئوف و دکتر مشایخ و دکتر صدری زاده و خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد و دکتر فرخنده ...
حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !
حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !
بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان نظام پزشکی پنجاه درصد پزشکان عمومی به کارهای دیگری بجز طبابت اشتغال دارند .یعنی از 80 هزار پزشک عمومی 40 هزار ...
جلسه معارفه با طب سنتی
جلسه معارفه با طب سنتی
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر صدری زاده از انجمن صنفی و دکتر اسکندری و دکتر جوادی و خانم دکتر ناقدی از انجمن طب سنتی صبح دوشنبه در سازمان نظام پز...
شرکت در جلسه دعوتی طب سنتی
شرکت در جلسه دعوتی طب سنتی
پیرو دعوت انجمن طب سوزنی و ابلاغ رئیس محترم هیئت مدیره، اینجانب در جلسخ فوق شرکت نمودم. دستورجلسه : بررسی وهمفکری برای تعیین تعرفه برای پزشکان سنتی ک...
جلسه معارفه با انجمن داروسازان
جلسه معارفه با انجمن داروسازان
جلسه معارفه با جناب دکتر افخمی در انجمن داروسازان که جلسه با حضور دکتر اردکانیان، دکتر واحدی جو، دکتر عابدی، دکتر صدری زاده و خانم دکتر باقرنژاد صبح ش...
حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !
حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !
بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان نظام پزشکی پنجاه درصد پزشکان عمومی به کارهای دیگری بجز طبابت اشتغال دارند .یعنی از 80 هزار پزشک عمومی 40 هزار ...
جلسه معارفه با طب سنتی
جلسه معارفه با طب سنتی
جلسه با حضور دکتر اردکانیان و دکتر صدری زاده از انجمن صنفی و دکتر اسکندری و دکتر جوادی و خانم دکتر ناقدی از انجمن طب سنتی صبح دوشنبه در سازمان نظام پز...

هیات مدیره